Echo

Echo Canyon, Zion East Rim, Zion National Park, Utah