Lava

Lava Tube at Snow Canyon Utah State Park, Utah